Dijk en Waarder energie, lokale energie-coöperaties in Dijk en Waard

Dijk en Waarder Energie

Zonnestroom en belastingbesparing binnen ieders bereik
Een duurzaam initiatief in groene stroom

Op 18 december 2018 is de  vereniging Langedijker Energie opgericht.  Met  ingang  van 1 janauri 2022 voeren wij de  naam nnnnDijk_en_Waarder Energie

 

De vereniging Dijk en Waarder Energie stelt zich ten doel om inwoners, ondernemers en instellingen te  voorzien van mogelijkheden om in collectief verband aan de eigen energiebehoefte te voldoen.

Daartoe zullen samen met  inwoners, instellingen en ondernemers een of meer  energiecoöperaties opgericht worden die op basis van de  “postcoderoos” of de  SDE-regeling voor  de  deelnemende leden duurzame energie gaan opwekken.


Opzet van de coöperatie
Op initiatief van Langedijk4Global Goals ( voorheen Millenniumcomité Langedijk) worden in Dijk en Waard zelfstandige “energiecoöperaties” opgericht. “Dijk en Waarder Energie” streeft ernaar in iedere kern van Dijk en Waard één of meer energiecoöperaties op te richten.

Onder kernen wordt verstaan : Oudkarspel, Noord Scharwoude, Zuid Scharwoude, Broek op Langedijk, Sint Pancras, Koedijk, Heerhugowaard, ’t Kruis, De  Noord en Oterleek.

In één coöperatie gaan 20 tot 100 huishoudens hun (elektrische) energie opwekken met zonnepanelen op een daarvoor geschikt dak. Voordelen van een coöperatie zijn:

  • Door samen met buurtgenoten zonnepanelen aan te schaffen worden de kosten en risico’s gedrukt
  • Er wordt maximaal gebruik gemaakt van de fiscale voordelen (15 jaar lang) om de opgewekte stroom te benutten.

De zonnepanelen die u aanschaft worden gezamenlijk met de zonnepanelen van de andere leden van de coöperatie op een daarvoor geschikte plek geplaatst.
Bij voorkeur is die plek een dak van een maatschappelijk organisatie of bedrijf. Voor het gebruik van het dak ontvangt de eigenaar een kleine vergoeding omdat de levensduur van het dak verlengt wordt doordat de zonnepanelen de invloed van weer en wind op het dak verminderen.

De op te richten energiecoöperaties werken samen in “Dijk en Waarder Energie” om de kosten voor opstart, administratie en beheer, verslaglegging aan belastingdienst en aan de deelnemende leden zorgvuldig, efficiënt en vakkundig te presenteren. Er worden geen duur betaalde managers en coördinatoren aangesteld. Per coöperatie worden statuten en een huishoudelijk reglement vastgesteld, waarvan de basis door “Dijk en Waarder Energie” wordt aangeleverd.

De zonnepanelen, omvormers, installatiematerialen en opgewekte energie worden gezamenlijk eigendom van de 20-60 leden van de lokale Coöperatie. De betreffende coöperatie betaalt onderstaande kosten vanuit de opbrengsten van de opgewekte energie:

  • De jaarlijkse huur van de locaties waarop de zonnepanelen geplaatst zijn
  • Reserveringen voor het uitvoeren van onderhoud aan de installatie
  • De noodzakelijke belastingen, administratieve kosten en verzekeringspremies.

Na oprichting van de coöperatie kiezen de leden een bestuur dat bovenstaande taken uitvoert en toeziet op de naleving van statuten en huishoudelijk reglement.

Hoe werkt het

1) Hoeveel panelen aanschaffen.

Het aantal panelen waarvoor u een certificaat koopt wordt ook bepaald door de hoeveelheid kWh die u jaarlijks gebruikt. Afhankelijk van de gezinssituatie gebruikt een gezin in Langedijk tussen de 2.000 en 4.500 kWh per jaar. Het is financieel niet verstandig meer zonnepanelen in de coöperatie aan te schaffen dan tot 90% van uw huidige stroomgebruik.
– Dijk en Waarder Energie adviseert om uit te gaan van maximaal 85 % van uw jaarlijks verbruik.
– Bij een verbruik van 2.300 kWh neemt u dus maximaal 8 certificaten voor 8 panelen in de coöperatie.
– Bij een verbruik van bijvoorbeeld 3.400 kWh adviseert Langedijker Energie maximaal 12 certificaten voor 12 panelen te nemen in de coöperatie.

2) Belasting voordeel op basis van postcoderoos regeling.

  • De zonnepanelen die na aankoop op het collectieve dak geplaatst worden leveren per paneel per jaar ongeveer 340 kWh op.
  • Per paneel zal een lid een certificaat van maximaal € 330 inleggen/aankopen (dit is incl. BTW).
  • Dit certificaat geeft recht op teruggave van energiebelasting over de door u afgenomen elektriciteit over een periode van 15 jaar,
  • De elektriciteit die u afneemt is afkomstig van een, in principe, door u te kiezen energieleverancier.

Rekenvoorbeeld bij de aanschaf van 6 panelen:
– Investering 6 panelen € 2.640 inclusief BTW
– Per paneel is de elektriciteitsopbrengst 340kWh
– Over een periode van 15 jaar ontvangt u jaarlijks de bijbehorende energie belasting terug. In 2022 is de energiebelasting 0,125 per kWh incl. BTW.
Per vol jaar ontvangt u dus 8 maal 240 x €0,125 = €240,– energiebelasting terug.

Hoe de energiebelasting zich de komende jaren gaat ontwikkelen is niet zeker. Tot nu toe is de energiebelasting jaarlijks hoger geworden. Uitgangspunt is dat u dus jaarlijks bij 8 panelen (als voorbeeld) minimaal € 240 belasting terug ontvangt, dan wel niet behoeft te betalen.

3) Voordeel van verkoop van geproduceerde stroom door zonnepanelen van de coöperatie.

De geproduceerde stroom wordt aan het openbare elektriciteitsnet geleverd.
De opbrengst daarvan komt ten goede aan de coöperatie. De coöperatie betaalt daaruit de jaarlijkse kosten.
Blijft er geld over na betaling van de kosten, dan bepaalt de ledenvergadering in overleg met het bestuur, rekening houdend met de statuten en huishoudelijk reglement, of dat geld wordt gereserveerd, dan wel wordt uitgekeerd aan de leden.
U mag er vanuit gaan dat uw paneel/certificaat (van maximaal € 330):
– Veel langer dan 15 jaar goed blijft werken.
– Jaarlijks meer dan €10 per paneel voordeel oplevert. De eerstvolgende paar jaar gaan we uit van €12 per paneel per  jaar. Dit is bovenop de €30 belasting die u ieder jaar per paneel terugontvangt, dan wel niet hoeft te betalen.
– Des te hoger de energiebelasting, des te groter het jaarlijkse voordeel wordt.

Van start in Dijk en Waard

De ontwikkelingen met duurzame energieopwekking op langere termijn zijn nauwelijks te overzien. Dijk en Waarder Energie wil daarom de coöperaties niet langer vastleggen dan nu belastingtechnisch het meeste voordeel op gaat leveren; dus 15 jaar. De opzet is om iedere coöperatie aan te gaan voor een periode van 15 jaar na de start. Na die periode blijven de panelen in principe op de plek waar zij geïnstalleerd worden. Zij zijn en blijven eigendom van de gezamenlijke deelnemers per coöperatie.

Voor wie bedoelt

Voor wie is de optie om deel te nemen in een “energiecoöperatie” met name voordelig:
– Deelnemers in een vereniging van eigenaren
– Huurders
– Huiseigenaren met een ongunstig dak (dak van noordwest tot noordoost)
– Huiseigenaren met te weinig dakoppervlak die overwegen een warmtepomp aan te schaffen waarvoor extra pomp stroom nodig is.

U heeft hiermee een goede optie om het elektriciteitsgebruik CO2 neutraal te maken en te profiteren van de belastingvoordelen over een periode van 15 jaar.

Langedijker Energie wil van start gaan met een energiecoöperatie met 320 panelen.
Dit is voldoende voor ongeveer 30 huishoudens die elk gemiddeld 10 certificaten á maximaal €330 per paneel aanschaffen. Of 50 huishoudens die ieder 6 certificaten aanschaffen.
Bij grotere belangstelling probeert Langedijker Energie overeenkomsten te sluiten met dak- eigenaren waarop meer dan 320 panelen kunnen worden gelegd.

Minimum aanschaf is 4 certificaten.

Heeft  u interesse, wilt u meer  informatie: klik hier voor het aanmeldformulier

Heeft u nog vragen: volg de link

Voor uitleg over de  postcode roos